- zapisy do Szkoły Artystycznej „U Ignasia” trwają od 15 marca  2018 do 31 maja 2018 roku

- zapisu ucznia do szkoły dokonują rodzice/ opiekunowie dziecka,

- rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły Artystycznej  prosimy o  dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

1) wypełnionego i podpisanego formularza zapisu

2) podpisanego  oświadczenia rodziców i opiekunów

3) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie oraz udziału w praktycznych zajęciach plastycznych.

4) jednego zdjęcia legitymacyjnego

-  złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły daje możliwość ustalenia terminu i godziny przesłuchania wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej,

- warunkiem przyjęcia do Szkoły Artystycznej i uczestnictwa w zajęciach artystycznych w roku szkolnym 2018/19 jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej i do praktycznego badania zdolności i predyspozycji kandydata,

- rodzice uczniów przyjętych do szkoły wpłacają wpisowe w terminie 7 dni od ogłoszenia listy uczniów oraz odpisują stosowne dokumenty. Wpisowe nie jest zwracane w przypadku rezygnacji ucznia z podjęcia nauki.

- minimalna ilość uczniów w klasie wynosi 8 osób, a maksymalna 16 osób.

- w przypadku, gdy na początku kolejnego roku szkolnego grupa uczniów wyniesie mniej niż 5 osób – zajęcia nie zostaną uruchomione, a grupa zostanie rozwiązana.

- termin przesłuchania wstępnego: czerwiec 2018

- ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły: do 30 czerwca 2018

- po ogłoszeniu listy uczniów zostanie podany termin spotkania organizacyjnego z rodzicami przyjętych dzieci.