Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" przeznaczone są dla dzieci 4-6 letnich i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli rytmiki.

Zajęcia umuzykalniajace "U Ignasia" prowadzi nauczyciel rytmiki, podczas zajęć dodatkową opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wspomagający.

Kurs gry na instrumenatch oaz zajęcia wokalne prowadzone są w formie zajęć indywidualnych. 

 

Udział dzieka w zajęciach artystycznych nie gwarantuje przyjęcia do szkoły muzycznej oraz nie ma wpywu na proces rekrutacji.

Zapisów dokonują rodzice / opiekunownie dziecka  / uczestnicy zajęć osobiście lub telefonicznie.

Podanie kontaktowego numeru telefonu oraz adresu mailowego jest dobrowolne, umożliwia jednak Fundacji skontaktowanie się z rodzicem / opiekunem w razie
nieobecnosci dziecka na zajęciach oraz płatności za zajęcia.

Umowy przekazywane są rodzicom najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

Opłaty przyjmowane są wyłacznie w formie przelewów bankowych na wskazane konto Fundacji.

Nieterminowe wpłaty skutkują skreśleniem dziecka z listy uczetników zajęć.