REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI
"U IGNASIA"

 

Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia":

a) przeznaczone są dla dzieci 4 - 6 letnich,

b) prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli rytmiki,

c) dodatkową opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawuje nauczyciel wspomagający.

Zajęcia taneczne "U Ignasia":

a) przeznaczone są dla dzieci 6 - 8 letnich

b) prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli tańca i rytmiki.

c) dodatkową opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawuje nauczyciel wspomagający.

3. Za zgodą prowadzącego rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach razem z dzieckiem.

4. Udział dziecka w zajęciach artystycznych nie gwarantuje przyjęcia do szkoły muzycznej oraz nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

5. Zapisów dokonują rodzice/opiekunowie dziecka zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowe zajęć.

6. Podanie aktualnego kontaktowego numeru telefonu oraz czytelnie zapisanego adresu mailowego jest dobrowolne, umożliwia jednak Fundacji skontaktowanie się z rodzicem/opiekunem w razie nieprzewidzianych sytuacji związanych z prowadzonymi zajęciami, przedłużających się nieobecności dziecka na zajęciach oraz w przypadku braku terminowych płatności.

7. Umowy przekazywane są rodzicom podczas pierwszych zajęć.

8. Opłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewów bankowych na wskazane konto Fundacji.

9. Nieterminowe wpłaty skutkują skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć.

10. Rodzice nie mają możliwości samodzielnego ingerowania w wysokość ustalonej kwoty za zajęcia.

11. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Prezesa Fundacji oraz formy pisemnej.