Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" przeznaczone są dla dzieci 4-6 letnich i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli rytmiki.

Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" prowadzi nauczyciel rytmiki, podczas zajęć dodatkową opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wspomagający.

Ze względów bezpieczeństwa - w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego - rodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach z dziećmi.

Kurs gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne prowadzone są w formie zajęć indywidualnych. 

Udział dziecka w zajęciach artystycznych nie gwarantuje przyjęcia do szkoły muzycznej oraz nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zapisów dokonują rodzice/opiekunowie dziecka. (szczegóły w zakładce rekrutacja)

Podanie aktualnego kontaktowego numeru telefonu oraz czytelnie zapisanego adresu mailowego jest dobrowolne, umożliwia jednak Fundacji skontaktowanie się z rodzicem/opiekunem w razie nieprzewidzianych sytuacji związanych z prowadzonymi zajęciami, przedłużających się nieobecności dziecka na zajęciach oraz w przypadku braku terminowych płatności.

Umowy przekazywane są rodzicom podczas pierwszych zajęć.

Opłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewów bankowych na wskazane konto Fundacji.

Nieterminowe wpłaty skutkują skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć.

Rodzice nie mają możliwości samodzielnego ingerowania w wysokość ustalonej kwoty za zajęcia. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Zarządu Fundacji oraz formy pisemnej.